Kính bơi chuyên nghiệp, tráng gương WHALE, Xanh/Đen